Sign In

Cổng thông tin điện tử

UBND tỉnh Gia Lai

Thông báo: Về việc công bố số điện thoại, thư điện tử đường dây nóng của UBND tỉnh

Ngày đăng: 22-03-2016, 10:10 - Người đăng: Administrator

Nhằm tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của tổ chức và công dân khi đến liên hệ công tác và giao dịch với các cơ quan hành chính nhà nước các cấp UBND tỉnh, sở, ban, ngành và UBND các địa phương, tham gia xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội, cải cách thủ tục hành chính,…

UBND tỉnh Gia Lai công bố số điện thoại, thư điện tử đường dây nóng của UBND tỉnh như sau:

  1.     Công bố số điện thoại, thư điện tử đường dây nóng của UBND tỉnh:

         -  Số điện thoại tiếp nhận thông tin đường dây nóng : 0593.824 053 (trong giờ hành chính).

 ​-       Địa chỉ thư điện tử: phananhkiennghi@gialai.gov.vn

Lưu ý:

  -          Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt;

  -          Các thông tin phản ánh, kiến nghị phải có nội dung rõ ràng, cụ thể; không tiếp nhận nội dung phản ánh, kiến nghị thiếu thiện chí xây dựng, mang động cơ cá nhân, không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính các cấp,…

  -          Nêu rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị.

  2.     Giao Ban Tiếp công dân tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh) thường trực đường dây nóng; hàng ngày, tổng hợp kết quả phản ánh của các tổ chức, công dân, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (đối với các công việc cấp bách, phải báo cáo ngay để xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh); Báo Gia Lai, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng số điện thoại, thư điện tử đường dây nống của UBND tỉnh để các tổ chức, cá nhân biết, phản ánh.

  3.     Các tổ chức, cá nhân khi phát hiện hoặc thấy có dấu hiệu vi phạm xin phản ánh, kiến nghị  về số điện thoại, thư điện tử đường dây nóng nêu trên. Người cung cấp thông tin qua đường dây nóng được đảm bảo bí mật và được thông báo kết quả xử lý cho người cung  cấp khi có yêu cầu.

Đối với thông tin phản ánh sai sự thật, mang tính vu khống, bôi nhọ cá nhân thì người phản ánh chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

  4.     Đối với những phản ánh, kiến nghị không thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh) có trách nhiệm phân loại cácthông tin tiếp nhận được để thông tiên bằng điện thoại email đến UBNd các huyện, thị xã, thành phố hoặc cơ quan chức năng.

Khi tiếp nhận được thông tin từ Ban Tiếp công dân tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh), UBND các đại phương và các cơ quan chức năng có trách nhiệm liên hệ, trao đổ trực tiếp với các tổ chức, các nhân cung cấp thông tin để làm rõ những nội dung có liên quan; tiến hành xử lý và thông báo kết quả xử lý cho các tổ chức, cá nhân cung cấp theo quy định. Đồng thời, thông thông tin nhanh bằng văn bản và email (theo địa chỉ nêu trên) cho Ban Tiếp công dân tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh) biết, tổng hợp.

Trường hợp các trường hợp phức tạp không xử lý đưuọc ngay, trong phạm vi 03 ngày, kể từ ngày tiếp nhận thông tin, cơ quan nhân, xử lý thông tin (do Ban Tiếp công dân tỉnh -Văn phòng UBND tỉnh chuyển đến) có trách nhiệm thông báo đến tổ chức, cá nhâncung cấp thông tin lý do và thông báo Ban Tiếp công dân tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh) để tổng hợp theo dói

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện./.​