Sign In

Internet Portal

Gia Lai people's committee

Sở Khoa học và Công nghệ

- Người đăng: Administrator - Lượt truy cập: 1046

1. Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: 98A Phạm Văn Đồng - TP. Pleiku - Gia Lai
 
Điện thoại: 059.3824264
 
Fax: 059.3823934
 

Email:

Website:

2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn: 

Vị trí, chức năng: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương về lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai và theo quy định của pháp luật. 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật. 

Nhiệm vụ, quyền hạn: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai thực hiện theo quy định tại mục II, phần I của Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKHCN-BNV ngày 18/6/2008 của Liên Bộ Khoa học&Công nghệ - Bộ Nội vụ và theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng cấp trên.

 3. Cơ cấu tổ chức: 

Giám đốc, các Phó giám đốc và các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ.

Biên chế của Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị trực thuộc được phân bổ hàng năm theo quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Sở theo đúng quy định (nếu tổ chức lại các đơn vị này hoặc thành lập mới)./.​

PORTAL GIA LAI | Agencies: People's Committee of Gia Lai province
© 2010 Copyright belongs to the People's Committee of Gia Lai province.
02 Tran Phu, Pleiku city, Gia Lai province - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: gialai@ubgialai.gov.vn
License number: 09/GP-TTĐT date of issue 31/7/2017 of Cultural Information - Curator: Mr.Nguyễn Văn Lộc