Sign In

Internet Portal

Gia Lai people's committee

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ngày đăng: 05-12-2011, 12:00 - Người đăng: Administrator - Lượt truy cập: 982

1. Thông tin liên hệ:           

Địa chỉ: 02 – Hoàng Hoa Thám – Pleiku – Gia Lai

Điện thoại: 059.3824414

Fax: 059.3823802

Email: 

Website:         
 2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:  

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư, gồm: tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn cấp tỉnh; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; đấu thầu; đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi địa phương; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân; tổ chức cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trụ sở của Sở Kế hoạch và Đầu tư đặt tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện theo Điều 2, Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 11/12/2015 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ và các quy định khác của pháp luật có liên quan.​

 3 . Cơ cấu tổ chức: 
 
Giám đốc ​và các Phó giám đốc:​
Chánh Văn phòng và Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ
 
Biên chế của Sở Kế hoạch và Đầu tư và đơn vị trực thuộc được phân bố hàng năm theo quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
 
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị trực thuộc Sở (nếu tổ chức lại)./.

PORTAL GIA LAI | Agencies: People's Committee of Gia Lai province
© 2010 Copyright belongs to the People's Committee of Gia Lai province.
01 Hai Bà Trưng, Pleiku city, Gia Lai province - Tel: 059. 3824404 - Fax: 059. 3824711 - Email: gialai@ubgialai.gov.vn
License number: 2006/GP-BC date of issue 14/05/2004 of Cultural Information - Curator: Mr.Ngô Ngọc Sinh