Sign In

Internet Portal

Gia Lai people's committee

Sở Tư pháp

- Người đăng: Administrator - Lượt truy cập: 1706

1. Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: 46 Lê Thánh Tôn – phường Ia Kring - Pleiku – Gia Lai
 
Điện thoại: 059.3824102059.3824102
 
Fax: 059.3824102059.3824102
 

Email:

Website:

 2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:

Vị trí, chức năng:

Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương về các lĩnh vực thuộc ngành tư pháp trên địa bàn tỉnh và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai và theo quy định của pháp luật. 

Nhiệm vụ, quyền hạn: 

Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai thực hiện theo quy định tại Điều 2 Chương I Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV ngày 28/4/2009 của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng cấp trên. 

3 . Cơ cấu tổ chức:  

                 Giám đốc, các Phó giám đốc và các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ

Biên chế của Sở Tư pháp và các đơn vị trực thuộc được phân bổ hàng năm theo quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

Giám đốc Sở Tư pháp quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị trực thuộc Sở (nếu tổ chức lại)./.​

PORTAL GIA LAI | Agencies: People's Committee of Gia Lai province
© 2010 Copyright belongs to the People's Committee of Gia Lai province.
02 Tran Phu, Pleiku city, Gia Lai province - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: gialai@ubgialai.gov.vn
License number: 09/GP-TTĐT date of issue 31/7/2017 of Cultural Information - Curator: Mr.Nguyễn Văn Lộc