Sign In

Internet Portal

Gia Lai people's committee

Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch

- Người đăng: Administrator - Lượt truy cập: 5622

1. Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo - TP. Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: 059.3824360
Fax: 059.3715058
 

Email:

Website:

 2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:

Vị trí, chức năng:

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo ở tỉnh theo quy định của pháp luật (trừ quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin); các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Trụ sở của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đặt tại thành phố Pleiku.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện theo Điều 2, Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Nội vụ và các quy định pháp luật khác có liên quan.​

 3. Cơ cấu tổ chức: 

​Giám đốc, các Phó giám đốc và các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ.​

Biên chế của Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch và các đơn vị trực thuộc được phân bổ hàng năm theo quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch qui định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Sở theo đúng qui định./.​​

PORTAL GIA LAI | Agencies: People's Committee of Gia Lai province
© 2010 Copyright belongs to the People's Committee of Gia Lai province.
01 Hai Bà Trưng, Pleiku city, Gia Lai province - Tel: 059. 3824404 - Fax: 059. 3824711 - Email: gialai@ubgialai.gov.vn
License number: 2006/GP-BC date of issue 14/05/2004 of Cultural Information - Curator: Mr.Ngô Ngọc Sinh